Välkommen till släktforskning i Nolaskogs, Anundsjö Sidensjö Skorped

Databasen

Jag har gjort en persondatabas i släktforskarprogrammet Disgen. Utöver alla som finns med i våra böcker om Anundsjö, Sidensjö och Skorped upptar den samtliga personer (hoppas jag!) ur äldre domböcker, ur mantalslängder och ur husförhörslängder t o m. 1923 (och året 1930) för Anundsjö och t. o. m. 1900 för Sidensjö och Skorped. De innehåller också utvikningar till andra socknar. Sammanlagt omfattar den 60 000 personnamn, som är ihopkopplade så att det går att göra automatiska an- och släkttavlor.

 

Om använda källor, läs näst nederst.

Hjälp...

Även om CD-böckerna är lättanvända kan det ibland behövas hjälp med att hitta ingångar eller att överbrygga någon generation av torpare- eller arbetarefamilj, vilka inte redovisas i böckerna av utrymmesskäl. Kanske någon bara har en fråga om en enstaka person. Då går det bra att få hjälp ur databasen. E-postsvar skickas naturligtvis utan kostnad.

 

Mera hjälp...

Den som inte vill lägga tid och kraft på att själv skriva en hel släktutredning kan också få hjälp. An- eller släkttavlor ur databasen, som även innehåller arbetare, torpare och familjernas barn, kan sträcka sig över åren 1500- till en bit in på 1900-talet. Min förhoppning är då att beställaren vill betala en liten slant för bekvämligheten.

 

En nyhet är att antavlorna kan köpas med införda protokollsutdrag från 1500- och 1600-talets alla häradsting, som anorna i tavlan berörts av den tid de verkat i Anundsjö, Sidensjö och Skorped. Sammandrag av en del protokollsutdrag från början av 1700-talet ingår också. Totalt omfattas ca 2100 personer och i genomsnitt har varje bonde på 1600-talet uppträtt tio gånger på tinget.

 

Antavlor och släkttavlor utan medföljande domboksavskrifter kostar en (1) krona per ana. Lägsta pris är 100 kr/tavla. Såväl tavla i tabellformat som sidindelad (grafisk) ingår i priset. Om domboksavskrifter skall ingå i tavlorna, begär prisuppgift. Hur en ansedel kan se ut visas nederst på sidan.

 

Om jag får namnet på ingångspersoner, ger jag uppgift på vad priset blir, med och utan domboksavskrifter. Sedan är det bara att ta ställning. Men köp gärna böckerna också. Då stöder Du hembygdsföreningarna och får en djupare inblick i socknens liv den tid anorna verkade där.

 

Översiktligt om de källor som använts i forskningen

Kyrkoarkiv. Anundsjös och Sidensjö/Skorpeds samtliga husförhörslängder har utnyttjats och är helt genomgångna till och med 1923 (och året 1930) för Anundsjö och 1900 för Sidensjö och Skorped. I många fall har fadderforskning gjorts när andra vägar varit stängda. För äldre tider har kyrkoräkenskaper och bouppteckningar använts när födelse- död- eller vigselböcker saknas. Utvikningar har gjorts till ett flertal andra socknars kyrkoarkiv. Dock har inte alla uppgifter som berör andra socknar kontrollerats. Viss försiktighet tillråds alltså.

 

Domböcker. Anundsjö, Sidensjö och Nätra (utom Nätra som eget tingslag) tingslags saköreslängder och domböcker från 1500- talet fram till ca 1750 har lästs och bearbetats. En fantastisk källa, som gjort det möjligt att förlänga genealogier betydligt längre tillbaka i tiden än vi hade kunnat göra med hjälp av enbart kyrkoarkiv!

 

Skattelängder, såsom tiondelängder, boskapslängder, kvarntullslängder, mantalslängder och jordeböcker är stommar i böckernas ägarlängder.

 

I böckerna har skattelängder inte godkänts som ensam källa för att fastställa en persons föräldrar. Läsaren får istället själv bedöma om t ex. Mårten Olufsson kan antas vara son till en företrädare på ett hemmanet med namnet Oluff Mårtensson. Namnskicket var ju att barn fick sitt efternamn bildat av faderns förnamn med tillägg av -son eller -dotter. I min databas har jag dock antagit att det finns ett far-son-förhållande enligt exemplet. Som källa har jag då skrivit "mtl+patronymikon" eller "skl+patronymikon", som betyder att mantalslängd/skattelängd och patronymikon är enda källa. Alltså är uppgiften osäker.

 

 

 

Exempel på ansedel med inlagda domboksutdrag

Zackris Larsson-Medén. Född 1649 i Norrmesunda, Anundsjö sn. Gift i Anundsjö sn med efterföljande ana.

Nämndeman mellan 1681 och 1704 i Nätra tingslag. Länsman mellan 1709 och 1723 i Anundsjö sn. Bonde

mellan 1679 och 1681 på Kubbe 4:1, Anundsjö sn. Bonde mellan 1681 och 1724 på Norrmesunda 1:1, Anundsjö sn.

Död 1724 19/8 i Norrmesunda, Anundsjö sn. (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)

 

Dmb 1678 v bilaga:

Systrarna Karin och Märit Biörsdöttrar har arv hos Zachris Larsson i Näs.

 

Dmb 1679 h3:

Hwad sig widkommer det huus och jordekiöp emellan Zachris Larsson i Norsunda och Nils

Håkansson i Kubbe, så blefwo dhee nu ther om förlichta, att kiöpet ophäfwes och Zachries

gifwer Nils i återkiöp 20 daler kmt, doch så att Zachries betalar halfjord och gård i Kubbe i

detta åhr eller strax 200 daler kmt och på åhret här näst 1680 Michaelis tijdh thet öfriga

sedan till dess dee kunna få en kiöpman på hemmanet, skola dee tillhopa halft hwardera låta

åhrligen såda och bärga, och cronan sedan sin rättigheet ther af gifwa, thet och them af

häradzrätten pålades att effterkomma.

 

Dmb 1685 h9:

Dito opsteg för retten beskiedelig man Zachris Larsson i Mesunda och med pastoris wyrdige

her Oluff Anzenio, sampt nembdens eehälliga intygande, bewijsade huru han sitt faders

hemman i Mesunda bestående af 9 sel. huus och jord oplöst uthur giälden, så att han betalt

för hwart sel. 40 daler kmt och för gården 100 daler kmt, jembwäll gifwit sin broder för

bördzretten 30 daler kmt. Fördenskuldh såsom ingen nermare wara kan att sin faders hemman

uthur giälden inlösa än honom, som han ther före öfwer och intet under betalt; Ty dömde

retten bem:te Zachris Larsson fast och stadig wid faderhemmanet, att thet med alla ther

underhöriga lägenheter i wåto och torro, nerby och fierran för sig, sin hustru, barn och

arfwingar för sin wälfångna egendom niuta, behålla och besitta.

 

Dmb 1685 h12:

Opbödz 1 gången 4 penningar jord i Normesunda, som Håkan Pehrsson sålt till sin granne

Zachris Larsson för 16 daler kmt.

 

Dmb 1688 h11:

Sachris Larsson i Mesunda kiärade till . … o s v

 

Barn:

Karin Zackrisdotter-Medén. Född 1679 6/1 i Kubbe, Anundsjö sn. Död av svullnad i hela kroppen 1754 24/3 i

Norrmesunda, Anundsjö sn.

Lars Zackrisson-Medén. Född 1680 i Kubbe, Anundsjö sn. Död 1730 ../12.

o s v